Kancelář

Kalendář

Program cal zobrazí kalendář.

SYNOPSIS

cal [-j] [-y] [-3] [[[day] month] year]

OPTIONS

-j
zobrazí pořadová čísla dnů v roce
-y
zobrazí kalendář pro celý rok
-3
zobrazí předchozí, aktuální a příští měsíc

EXAMPLES

cal 2
zobrazí kalendář pro rok 2
cal 2 3
zobrazí kalendář pro únor, rok 3

Kalkulačka

Program bc je poměrně komplexní kalkulačka. Umožňuje ukládat výsledky do proměnných, vytvářet funkce, převádět mezi různými číselnými soustavami atd.

První co na bc překvapí je, že při defaultním nastavení zobrazuje jen celočíselné výsledky. První užitečný příkaz je tak nastavení proměnné scale, která určuje počet míst za desetinnou čárkou, která se budou zobrazovat.

SYNOPSIS

bc [-q]

OPTIONS

-q
Nevypíše při statrtu uvítací zprávy

EXAMPLES

Po spuštění bc se zadávají příkazy, které se ukončují klávesou Enter. Kalkulačka se ukončí klávesovou zkratkou CTRL+d nebo příkazem quit.

$ bc
bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty`.
123 + 123
246
3/2
1
scale=10
3/2
1.5000000000
x=0  
x=x+3
x=sqrt(191)
x=0
x=x+3
x=sqrt(191)
x
13.8202749610

Pomocí šipek se, stejně jako v shellu, dají zobrazit dříve zadané příkazy.

Číselné soustavy

ibase
ibase určuje základ číselné soustavy pro vstup čísel. (po příkazu ibase = 8 jsou zadávaná čísla chápána jako osmičková soustava, čili 10 je chápáno jako (7*1 + 0).
Proto pro přechod do 10 soustavy je potřeba zadat ibase = 13. (7*1 + 3 = 10).
obase
určuje základ číselné soustavy pro výstup.
$ bc -q
ibase
10
obase
10
ibase=2
x=101
x
5
obase=2
x
101
ibase=1010
obase=10
ibase
10
obase
10

S argumenty ibase, obase a scale lze zacházet jako s proměnnými (přičítat k nim, odčítat atd).

for(scale=0; scale <= 5; scale++) {
    print 1/3,"\n"
}
0
.3
.33
.333
.3333
.33333

Složitější výpočty

V rámci programu je možné definovat vlastní funkce (hodnota funkce se vrací pomocí příkazu return). Definice funkcí mají podobný syntax jako v jazyce C. Lze používat příkazy for nebo while, if, používat indexované proměnné a obyčejné proměnné paměťové třídy auto.

bc má definované funkce sqrt (vrací odmocninu), length (vrací počet čísel v čísle) a scale (vrací počet čísel v čísle za desetinnou čárkou).

$ bc -q
scale(0.123)
3
length(123.456)
6
scale=10
scale(1/3)
10
define min(a, b){
if(a > b) return a;
return b;
}
min(3,5)
3
max(4,5)
Runtime error (func=(main), adr=8): Function max not defined.

Program seq

Tento program vytiskne řadu čísel. To se hodí hlavně při programování v bashi..

SYNOPSIS

seq [[first [incremental]] last]

EXAMPLES

$ seq 5 | tr '\n' ' '; echo
1 2 3 4 5
$ seq -5 5 | tr '\n' ' '; echo
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
$ seq -5 3 5
-5
-2
1
4

Program factor

Program factor zpočítá prvočinitele zadaného čísla.

EXAMPLES

$ factor 1543341
1543341: 3 359 1433
$ expr 3 '*' 359 '*' 1433
1543341

Tabulkový kalkulátor

Program sc je tabulkový kalkulátor pracující v konzoli. Moc toho neumí, neuděláte si v něm žádné grafy, ale na taková ta domácí data to stačí. Hlavní výhodou, krom toho že nepotřebuje grafické rozhraní, je, že je velice rychlí.

Hlavní nevýhodou je, že data neexistuje žádný moderní tabulkový kalkulátor, který by uměl soubory formátu sc otevřít. Jediný, který se o to alespoň snaží je Gnumeric, ale ani tomu to moc nejde :(

sc se ukončuje klávesou q. Klávesa ? slouží pro procházení nápovědy. Nejlepší je ale začít tutoriálem, o jehož umístění se dočtete v manuálové stránce.

$ sc /usr/share/doc/packages/sc/tutorial.sc
Poznámka: V Ubuntu je tutoriál zkomprimovaný, takže se musí nejdříve dekomprimovat.

Další informace viz tutoriál na rootu: Matematika v příkazové řádce - aplikace sc. Pokud se vám zdá tutoriál z roota trochu moc dlouhý, začněte raději tutoriálem sc viz výše.

Automatické spouštění programů v daném čase

Program at

Program at spustí úlohu v zadaném čase. Standardní výstup z úlohy (pokud nějaký je) přijde uživateli poštou. Není-li PC v určené době spuštěné, provede se příkaz po jeho spuštění.

Aby úlohy vytvořené pomocí at proběhli, musí běžet deamon atd. Ujistěte se, že tento deamon ve vaší distribuci běží (třeba v OpenSuSE v programu YaST v „Editoru úrovní běhu“).

Program at čete příkazy se standardního vstupu.

Úlohy se spouští pomocí programu sh, nikoliv bash, což může být někdy problém, pokud byste spoléhali na všechny vymoženosti bashe (nikdo vám ale nebrání v úloze spustit něco jako /bin/bash < prikazy.sh).

Pracovní adresář, proměnné prostředí (kromě proměnných TERM, DISPLAY a _) a umask jsou uchovány z času vyvolání.

SYNOPSIS

at cas [datum] [+prirustek]
at -l

OPTIONS

-l
Zjistí úlohy čekající na spuštění. Totéž dělá program atq. Čekající úlohy lze smazat pomocí programu atrm

EXAMPLES

$ at 15:30 Thu +1 week < prikazy.txt

Spustí příkazy uložené v souboru prikazy.txt od čtvrtka za 15:30 za týden.

$ cat prikazy.txt | at 23:59 27.7.2039
$ echo "date" | at 11:21am
$ echo "echo 'Úloha byla spuštěna v ' `date` '.'" | at +1 minutes

Výstup z úlohy přijde mailem.

Příkaz atrm n smaže n-tý příkaz čekající na spuštění (viz at -l).

Program cron

Program cron umožňuje spouštět úlohy periodicky.

Pro svůj běh potřebuje, aby běžel deamon cronu cron.

SYNOPSIS

cron -e

Editace seznamu úloh

Příkaz cron -e spustí editor (vim) a otevře soubor se seznamem úloh pro cron. Na každém řádku je definována jedna úloha (program, který se má spustit). Na začátku řádku se určuje, v který čas se má úloha spouštět.

Nastavuje se postupně: Minuty, hodiny, den v týdnu, měsíc, den z týdne a pak konečně příkaz, který se má spustit.

Examples

# min    hour           day/month   month   day/week    Comman
# spustí se v každou 9,12,15 a 18 hodinu v 0 minut:
0        9,12,15,18     *           *       *           /home/petr/bin/example.sh -lSr
# spustí se každou minutu:
*        *              *           *       *           /home/petr/bin/example.sh
# spustí se v 9:30, 9:45, 10:30, 10:45, 11:30 a 11:45 každé pondělí:
30,45    9-11           *           *       1           /home/petr/bin/example.sh

Všiměte si, že k příkazu vede absolutní cesta. Za příkazem mohou být libovolné argumenty pro příkaz. Výstup z příkazu přijde uživateli poštou (pokud nějaký je).

Více informací o formátu seznamu úloh viz man 5 crontab

Tisk souboru

Tisknout se dá například přesměrováním výstupu z programu cat na speciální zařízení reprezentující tiskárnu, např.: cat soubor > /dev/lp0.

Seznam programů pro tisk

enable
aktivace tiskaren
lp [soubor ...]
slouzi pro vystup na tiskarnu, vyslani modifikace pro tiskarnu
lpadmin
konfigurace a sprava tiskaren
lpfilter
sprava filtru pouzivanech tiskarnamy
lpforms
sprava formularu pouzivanych tiskarnami
lpsched
zahajeni tiskove sluzby
lpshut
zastaveni tiskove sluzby
lpstat
zobrazeni informaci o tiskove sluzbe
lpusers
nastaveni omezeni pro tiskove fronty
lpq
vypise ulohy cekajici na tisk
lprm
smazani cekajici ulohy

Programy pro konfiguraci tiskárny (pro různe distribuce Linuxu):
printconf, printool, apsfilterconfig, magicfilter(config)

Program lpr

Program lpr zařadí uvedené soubory do tiskové fronty (nebo standardní vstup, když nejsou zadané žádné soubory).

SYNOPSIS

lpr [volba ...] [soubor ...]

OPTIONS

Volby hodně závisí na verzi programu (resp. operačního systému).

soubor
Není-li jméno souboru uvedeno, tiskne se standardní vstup.
-c
před zařazením souboru do tiskové fronty se provede jeho kopie, takže soubor se nemůže změnit. Pokud nepoužijeme tuto volbu, všechny změny, které v souboru provedete před tiskem souboru, se objeví i ve výtisku.
-m
po vytištění souboru se užívateli pošle email
-r
po zařazení souboru do tiskové fronty se soubor vymaže

Program pr

Program pr vytvoří stránkovaný formát souboru, který je vhodný pro tisk (přidá záhlaví s časem tisku, jménem souboru, čislem stránky …). Hodí se na formátování textu nejen určeného pro tisk.

Standardní výstup jde na obrazovku – přesměruje se na tisk operátorem | nebo do nového souboru pomocí přesměrování >.

SYNOPSIS

pr [volby ...] [soubor ...]

OPTIONS

Volby se vztahují jen na soubory, které jsou v seznamu argumentů až za volbami. Stejné volby lze použít vícekrát, pro každý soubor se tak dá nastavit různá hodnota.

-h text
V hlavičce souboru se změní název souboru na zadaný text (je-li v textu mezera, pak text musí být v uvozovkách). Jinak je v hlavičce název souboru
-ln
mění délku stránek na n řádek. (standardně je n 66)
+n
výstup souboru začíná od n-té stránky
-n
výstup souboru je v n sloupcích
-Sx
jako oddělovač sloupců se místo mezery užívá znak x, není-li x uveden, pak se užívá tabulátor.
-wn
mění šířku stránky na "n" znaků. (standardně je n 72)
-t
nezobrazí se záhlaví ani zápatí stránky
$ pr -h "HLAVICKA STRANKY" -2 soubor.txt > novy_soubor.txt
$ cat soubor.txt | pr -w80 | lpr                       
$ # zobrazí soubor od 3 stránky (bez záhlaví a prázdných řádek na konci)
$ pr -t +3 soubor.txt | less
Komentář Hlášení chyby
Created: 11.9.2005
Last updated: 13.7.2013
Tato stánka používá ke svému běhu cookies, díky kterým je možné monitorovat, co tu provádíte (ne že bych to bez cookies nezvládl). Také vás tu bude špehovat google analytics. Jestli si myslíte, že je to problém, vypněte si cookies ve vašem prohlížeči, nebo odejděte a už se nevracejte :-). Prohlížením tohoto webu souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více..